021-77035933

میلگرد بستر

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

میلگرد بستر فراسازان آویژه

مطابـق  آیین نامه های بین المللی و آیین نامه های داخلی نظیر پیوسـت ششـم اسـتاندارد ۲۸۰۰ و مبحـث هشـتم مقـررات ملـی، میلگردبسـتر استاندارد ،از یـک جفـت مفتـول طولـی  تغییـر شـکل یافتـه (آجدار)  با قطر حداقل ۳ میلیمتــر که بصورت سرد نورد می باشد،و یــک مفتــول عرضــی بــه صـورت خرپایـی  (مناسب مناطق زلزله خیز) که بـه آن هـا جـوش شـده، تشـکیل می شـود و بـه منظـورپیشـگیری از خوردگـی، بـاضخامـت مناسـب که مورد تایید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی نیز می باشد بصـورت سرد گالوانیـزه می گردد.

میلگرد بستر بصورت استاندارد در عرض های ۵.۵ سانتی متر ،۱۱ سانتی متر و ۱۵ سانتیمتر و با طول ثابت ۳ متر تولید می شود.

میلگــرد بســتر بــرای دیوارهــای بنایــی بــا مصالــح ســنتی (آجــر،ســفال، بلــوک ســیمانی (لیــکا) و…) و نیــز بــا مصالــح مــدرن بتــن سبک هوادار

بلـوک هـای( CLC، AAC و… )،بــا ایــن تفــاوت کــه در مصالــح ســنتی از میلگــرد بســتر مفتولــی ودر دیوارهــای بــا مصالــح بتنــی ســبک از میلگــرد بســتر تســمه ای اســتفاده مــی شــود. تمامــی مراحــل ســاخت محصــول مطابــق اســتاندارد ASTM اســت.