قطعه نبشی منقطع:

قطعــه نبشی منقطع بــه صــورت مهندســی طراحــی و توســط نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل شــده و مکانیــزم آن بــه گونــه ای مــیباشــد کــه نیروهــای وارد شــده هنــگام زلزلــه را بــه طــور کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه بـاز مـی گـردد. ایـن در حالتـی اســت کــه حتــی ناودانــی هایــی بــا ضخامــت 3 میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد.  قطعه نبشی منقطع بصورت گالوانیزه تولید می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست