• قطر : 4 میلیمتر
  • جنس : فولاد سخت کاری شده
  • گالوانیزه: دارد
  • تست و آزمایش:بیش از 3 تست موفق محصولات ما برروی میزلرزان مرکز تحقیقات راه مسکن
ضد زنگ100%
100%

قلاب فراسازان آویژه

ایــن قطعــه بــه منظــور درگیــری دیــوار  و ســتون طراحــی شــده وبــا توجــه بــه شــکل آن، بــه آســانی مــی توانــد روی میلگــرد بســتر قرار گرفته و همپوشــانی و درگیــری لازم بــا مــلات را میسر سازد .این قطعه از مفتول فولادی با سختی نسبتا بالا به قطر 4 میلیمتر ساخته شده است. نیــز جهــت جلوگیــری از خوردگــی گالوانیــزه شــده اســت

قلاب با اتصال به گیره یک اتصال مفصلی ایجاد میکند و درنهایت با توجه به نحوه قرار گیری آن در دیوار باعث میشود دیوار در قاب
حفظ شود .

اتصال مفصلی ایجاد شده سبب میشود که نیروی انتقالی از دیوار به سازه کمتر گردد و دیوار با حرکات مختلف سازه هماهنگ شود.

سختی این قطعه در مقایسه با سختی دیوار بسیار کمتر است به صورتی که میتوان از سختی قلاب چشم پوشی کنیم و عملا این قطعه در زلزله باشدت های بالا ،نیرویی به سازه منتقل نمی کند و مانند یک فیوز عمل میکند.

فهرست