• جنس:مفتول فولادی با سختی بالا که نورد شده
  • ضخامت:2.5 میلیمتر
  • گالوانیزه:دارد
  • تست و آزمایشات: مرکز تحقیقات راه مسکن محصول میلگرد بستر تسمه ای را با موفقیت تست کرده

این قطعه به صورت استاندارد با عرض 7 سانتی متر و طول 3 متر تولید می شود و ضخامت آن نیز 2.5 میلیمتر می باشدکه  بــا مصالــح مــدرن بتــن سـبک هوادار (بلوک های AAC،CLC و…)  قابـل اسـتفاده می باشـد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در میلگــرد بســتر مفتولــی ضخامت 4 میلیمتر در حالی که ضخامت  در این محصول۲ میلیمتر می باشد.تمامــی مراحــل ســاخت محصــول میلگرد بستر تسمه ای مطابــق با اســتاندارد های داخلی و بین المللی اســت.

فهرست