• جنس: فولاد
  • ضخامت: 2 میلیمتر
  • گالوانیزه: دارد

گیره قطعـه ای اسـت کـه بـه سـتون متصـل شـده از ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر تهیه می گردد برای بالا بردن استحکام ، بر روی این قطعه فرورفتگی هایی ایجاد  می شود..

بـا توجـه این طراحی ، قطعه گیره  نیروهـای کششـی و تاحـدی پیچشـی وارده را مـی توانـد تحمـل نمایـد و بـه صورتـی اسـت کـه امـکان اتصـال راحـت و تنظیـم آن بـا سـطح آجـر و بلـوک (رج) را فراهـم مـی نمایـد.

این قطعه جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است

روش اتصال گیره به سازه های فلزی : بوسیله الکترود شماره 2 جوش داده می شود .

روش اتصال گیره درسازه های بتنی :مطابق پیوست 6 استاندارد 2800 میتوان از پیچ و رول پلاک ، رول بولت ،روش پلیت گذاری ،کاشت میلگرد و…استفاده نمود..

این قطعه قبل از اجرای دیوار به فاصله های 43 سانتیمتر ( و یا به صورت محاسباتی) به ستون ها نصب میگردد و هنگام اجرای دیوار قطعه قلاب به این قطعه متصل میشود و در ادامه این دو قطعه میلگرد بستر قرار میگیرد.

فهرست