021-77035933

معرفی

شــرکت فراســازان آویــژه فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۸۹ آغــاز کــرده اســت. بــا توجـه بـه رونـد روبـه رشـد صنعـت سـاختمان و معرفـی محصـولات جدیـد دراین صنعـت ، شـرکت فراسازان آویژه  محصولـی فنـی، ایمـن و مقـرون بـه صرفـه به نام میلگرد بستر را جهـت پایـداری دیــوار هــا در برابــر بلایــای طبیعــی نظیــر زلزله،ســیل، طوفــان و… بــه بــازار عرضــه داشـته اسـت. در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـه عنـوان تنهـا تولیـد کننـده ی میلگرد بستر ( وال پست ) دارای گواهــی نامــه فنــی از مرکــز تحقیقــات راه،مســکن و شهرســازی مــی باشــد.

میلگردبسـتر (وال پست افقی ) در زمینـه مقـاوم سـازی دیوارهـا نقـش مهمـی را ایفـا مـی کنـد و علاوه بـر آییـن نامـه هـای بیـن المللـی درطـی سـال هـای اخیـر توانسـته اسـت با ورود بـه آییـن نامـه هـای مختلـف داخلـی  نظیر مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ، ضابطه ۷۲۹ باعنوان  راهنمای طراحی لرزه ای ادیوارهای بنایی غیر سازه ای مسلح به میلگرد بستر،  ضابطه ۸۱۹ با عنوان راهنمایی طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای و در نهایت پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰  با عنوان راهنمای طراحی اجزای غیرسازه ای معماری توانسته قسـمتی از مشـکلات فنـی سـاختمان هـا را در برابـر بالهـای طبیعـی بهبـود بخشـد.

خط مشی

شرکت فراسازان آویژه بعنوان تولید کننده دارای گواهینامه فنی میلگرد بستر برای بهبود ایمنی و پایداری ساختمان­ها در برابر بلایای طبیعی شرکتی تاسیس شده که با مطالعه­ های دراز مدت و پیشرفته، لوازم و تجهیزات مناسب در این راستا را تامین می­نماید و پشتیبانی از مشتری و پرورش و تربیت نیروهای متخصص و مجرب را نیز سرلوحه کار خود قرار داده است.

در همین راستا قطعات جدید مانند نبشی منقطع ( وال پست منقطع ) و قطعات نگهدارنده نما طراحی و تولید شده است.

ماموریت

ماموریت ما ارتباط با پروژه­ های عمرانی و ساخت ساختمان­ های ایمن تر و مهندسی­ تر با یک قیمت رقابتی بواسطه قطعات مسلح کننده دیوار نظیر میلگردبستر (وال پست افقی)  نبشی منقطع و قطعات نگهدارنده نما می باشد.