تمام قیمت ها، قیمت مصرف کننده و بدون اعمال هزینه حمل و 9درصد ارزش افزوده در سراسر کشور می باشد.

فهرست