021-77035933

فراسازان آویژه

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

استاندارد ۲۸۰۰- میلگرد بستر آویژه

اجزای غیر سازهای معماری

بسمه تعالی
به استناد ماده  ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب -۱۳۷۴
دستور العمل طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری به شرح متن پیوست

توسط این وزارتخانه – مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی – تدوین شده و به عنوان پیوست ششم آیین طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ کمیته اجرایی آئین نامه مذکور مورد تایید قرار گرفته است. از این رو ، شهرداری ها ، بخشداری ها ، دهیاری ها و سایر مراجعه صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان ، کار فرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان میبایست این ضوابط را رعایت و اجرا نمائید.

مشاهده کامل استاندارد ۲۸۰۰ App2800-Ver2-97-3-1

محمد اسلامی

پیشگفتار
اعضای غیر سازهای معماری از جمله دیوارهای داخلی و خارجی ساختمانها در زلزله آسیب پذیر بوده و تا حال خسارتهای
جانی و مالی فراوانی در سطح جهانی و بویژه در ایران موجب شده اند. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدتها است این
موضوع را در دستور کارهای خود قرار داده و با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی با شتابهای مختلف تا شدت های بیش
از زلزله های معمول بر روی اجزای غیر سازهای معماری بخصوص دیوارهایی که در کشور ساخته میشود، سعی بر آن داشته
تا ضوابطی برای ساخت این اجزا تدوین نماید و در این راستا تجربیات بین المللی را نیز مد نظر قرار داده است. پیوست حاضر
خالص های از نتایج این تحقیقات است که با توجه به حوادث ناگوار ناشی از زلزله در سال های اخیر در کشور بنا به توصیه
کمیته اجرایی آیین نامه قبل از ویرایش پنجم که اکنون مقدمات تدوین آن فراهم شده، برای اجرا ابلاغ میگردد.
این پیوست شامل دو بخش است: بخش اول عمدتا بر روی دیوارهایی متمرکز است که با پیش بینی درز انقطاع از سازه جدا
اجرا میشوند و در سختی آن دخالتی ندارند و برای سازه مزاحمتی ایجاد نمیکنند. در این بخش جزییات اجرایی سایر اجزای
غیر سازهای از قبیل جان پناه، راه پله، سقف کاذب و نما نیز پوشش داده شده است. بخش دوم برای ساختمان های تا چهار
طبقه بوده و به دیوارهایی اختصاص دارد که به سازه چسبانده میشود و در سختی آن مشارکت میکند. این دیوارها نقش
میان قابی را بر عهده دارند. در این بخش نحوه طراحی این دیوارها و ضوابط اجرایی آنها پوشش داده میشود. علاوه بر
جزییات مورد اشاره در این مجلد، استفاده از هرگونه راهکار اجرایی دیگری که الزامات مورد نظر استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده
سازد، مجاز دانسته شده است.

با عنایت به توجه ویژه کارگروه تدوین متن در خصوص وفادار ماندن به ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ و دقت نظر و همراهی
مجدانه و مسئولانه اعضای محترم کارگروه های اجزاء غیرسازهای و تحلیل ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ در بازبینی و ارتقاء
متن، کمیته اجرایی ترجیح داد که متن پیوست عینا گزارشی باشد که گروه تحقیقات، زیر نظر کارگروه های اجزاء غیرسازهای
و تحلیل تهیه کرده است. نظر به تأیید محتوای مطالب توسط کمیته اجرائی و هماهنگی این استاندارد، مجلد حاضر به عنوان
پیوست ششم از ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ایران ابلاغ شده و در راستای بخشنامه شماره ۱۱۴۰۴/۰۰۲/۲۰ مورخ
،۳۴/۲۰/۰۱ از تاریخ ۳۰/۷/۰ لازم الاجرا دانسته می شود.
محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی