021-77035933

فراسازان آویژه

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

ضابطه ۸۱۹ – میلگرد بستر آویژه

خواننده گرامی ضابطه ۸۱۹:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، با کمک اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و همراهی کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است.
باوجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایراد و اشکال نیست. ازاینرو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:
-۱ شماره بند و صفحه موضوع موردنظر را مشخص کنید.
-۲ ایراد موردنظر را بهصورت خلاصه بیان دارید.
-۳ در صورت امکان متن اصلاح شده پیشنهادی را برای جایگزینی ارسال نمایید.
-۴ نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.
کارشناسان این امور، نظرهای دریافتی را بهدقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.
پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی میشود.

مقدمه رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان البرز ضابطه ۸۱۹:

در سالیان اخیر، با پیشرفت ضوابط طراحی لرزهای و اجرای عناصر سازهای و موفقیت های حاصله در حفظ پایداری سازه ها در
هنگام وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، آسیب پذیری عناصر غیر سازهای و به طور خاص دیوارهای غیر سازهای نمود عینی بیشتری
پیداکرده است. با توجه به مشاهدات حاصل از زلزله های اخیر، ضعف در طراحی، اجرا و عدم توجه اصولی و فنی به مهار دیوارهای
سرویس دهی ساختمان ها پس از زلزله
ً
غیر سازهای مشهود است. این مسئله علاوه بر آسیب های شدید سازهای به ساختمان ها عملا
را دچار اخلال کرده و باعث کاهش سطح اطمینان در بهره برداری از ساختمان های آسیب دیده گشته است. ازاینرو با استفاده از
ظرفیت علمی و تجربی مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و بهره مندی از دستاوردهای مطالعاتی-تحقیقاتی و
آزمایشگاهی اساتید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ کتاب راهنمای حاضر که نتیجه ماهها تلاش این عزیزان میباشد تهیه
و تدوین گردید. در این راستا سعی شده است تا با ارائه جزئیات اجرائی بصورت دو و سه بعدی در قالب یک راهنمای مهندسی و
نیز بیان ضوابط طراحی بر اساس جدیدترین آئین نامه ها و مقررات ملی و بین المللی، گامی در جهت ضابطه مند نمودن طراحی و
اجرای دیوارهای غیر سازهای در سطح کشور برداشته شود. باشد تا شاهد کاهش خسارات ناشی از پدیده های طبیعی با مدنظر قرار
دادن صرفه اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی باشیم.
کوروش غفاری ایرد موسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

جزیئیات بیشتر از ضابطه ۸۱۹ در این فایل میتوانید مشاهده کنید.

مقدمه مجری ضابطه ۸۱۹:

وقوع زلزله های سرپل ذهاب، ورزقان و بجنورد در سطح کشور نشان داد که یکی از مشکلات اساسی صنعت ساخت و ساز کشور
نحوه اجرا و مهار مناسب دیوارهای غیر سازهای داخلی و خارجی در ساختمان ها میباشد. ضابطه ۸۱۹  با وجود بهبود وضعیت ساخت و ساز در
کشور و حفظ پایداری سازهای ساختمان های مهندسی ساز، هنوز اجرای متداول این دیوارها در حال حاضر در کشور بصورت میان
قابی است، درحالیکه برای اثر آن بر تیرها و ستون ها و بارهای خارج از صفحه آن هیچگونه تمهیدی اندیشه نشده است که نتیجه
آن، خرابی های گسترده این دیوارها و همچنین تأثیرگذاری آنها در ایجاد طبقات نرم در ساختمانها و خرابیهای سازهای بوده
است. در این راستا با توجه به مطالعات و آزمایشهای گسترده لرزهای انجام شده بر روی انواع مختلف این دیوارها و جزئیات
اتصالات آنها اقدام به انجام محاسبات و ارائه جداول تیپ مقاطع و اتصالات قابل استفاده برای اجرای صحیح دیوارهای غیرسازهای
شد. همچنین نقشه های اجرایی با جزئیات کامل برای انواع مختلف دیوارهای بلوکی تهیه و در این مجموعه ارائه شده است. امید
است که این جزئیات برای جامعه مهندسی کشور مفید و قابل کاربرد باشد.
نادر خواجه احمد عطاری
مجری پروژه و عضو هیات علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی