021-77035933

فراسازان آویژه
نبشی منقطع

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

قطعه نبشی منقطع (وال پست) فراسازان آویژه

قطعه نبشی منقطع:

قطعــه نبشی منقطع بــه صــورت مهندســی طراحــی و توســط نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل شــده و مکانیــزم آن بــه گونــه ای مــیباشــد کــه نیروهــای وارد شــده هنــگام زلزلــه را بــه طــور کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه بـاز مـی گـردد. ایـن در حالتـی اســت کــه حتــی ناودانــی هایــی بــا ضخامــت ۳ میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد.  قطعه نبشی منقطع بصورت گالوانیزه تولید می شود.

هشتگیر
هشتگیر
قیمت هشتگیر
هشتگیر
هشتگیر
هشتگیر
هشتگیر