021-77035933

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

میلگرد بستر تسمه ای فراسازان آویژه

این قطعه به صورت استاندارد با عرض ۷ سانتی متر و طول ۳ متر تولید می شود و ضخامت آن نیز ۲.۵ میلیمتر می باشدکه  بــا مصالــح مــدرن بتــن سـبک هوادار (بلوک های AAC،CLC و…)  قابـل اسـتفاده می باشـد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در میلگــرد بســتر مفتولــی ضخامت ۴ میلیمتر در حالی که ضخامت  در این محصول۲ میلیمتر می باشد.تمامــی مراحــل ســاخت محصــول میلگرد بستر تسمه ای مطابــق با اســتاندارد های داخلی و بین المللی اســت.