021-77035933

گیره فراسازان آویژه

شماره تماس ارتباط با واحد فروش

گیره فراسازان آویژه

گیره قطعـه ای اسـت کـه بـه سـتون متصـل شـده از ورق فولادی با ضخامت ۲میلیمتر تهیه می گردد برای بالا بردن استحکام ، بر روی این قطعه فرورفتگی هایی ایجاد  می شود.. بـا توجـه این طراحی ، قطعه گیره  نیروهـای کششـی و تاحـدی پیچشـی وارده را مـی توانـد تحمـل نمایـد و بـه صورتـی اسـت کـه امـکان اتصـال راحـت و تنظیـم آن بـا سـطح آجـر و بلـوک (رج) را فراهـم مـی نمایـد. این قطعه جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است روش اتصال گیره به سازه های فلزی : بوسیله الکترود شماره ۲ جوش داده می شود . روش اتصال گیره درسازه های بتنی :مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ میتوان از پیچ و رول پلاک ، رول بولت ،روش پلیت گذاری ،کاشت میلگرد و…استفاده نمود.. این قطعه قبل از اجرای دیوار به فاصله های ۴۳ سانتیمتر ( و یا به صورت محاسباتی) به ستون ها نصب میگردد و هنگام اجرای دیوار قطعه قلاب به این قطعه متصل میشود و در ادامه این دو قطعه میلگرد بستر قرار میگیرد.